VGM beleidsverklaring

Uitgangspunt van het VGM beleid is dat bij alle bedrijfsactiviteiten de veiligheid, gezondheid en milieu aspecten in acht moeten worden genomen. De directeur, de werknemers, en inleenkrachten dienen aan arbeidsveiligheid, hygiëne, welzijn en milieu minimaal dezelfde aandacht te geven als aan economische aspecten.

Het veiligheidsbeleid is gericht op:

  • Het voorkomen van persoonlijk letsel;
  • Het voorkomen van materiële en milieuschade;
  • Streven naar continu verbetering op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
  • Het bevorderen van herstel en beperken van verzuim door na een ongeval met verzuim aan de betrokken medewerker, gebruik makend van zijn/haar restcapaciteit, aangepaste werkzaamheden aan te bieden;

Uitvoering van dit beleid is onmogelijk zonder de medewerking van alle medewerkers, daarom ontvangen deze bij indiensttreding een instructie m.b.t. het VGM-systeem en worden ze geacht hier naar te handelen.

De interne borging en uitvoering van het VGM beleid zal worden uitgevoerd en bewaakt door de VGM coördinator. Bij de uitvoering van zijn taken kan hij ondersteund worden door een externe deskundige.

Deze beleidsverklaring is onderdeel van de VGM-instructie die bij indiensttreding aan nieuwe medewerkers wordt verstrekt en wordt tevens periodiek binnen het gehele bedrijf gecommuniceerd.

Deze beleidsverklaring wordt 3-jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op